Základné charakteristiky akreditovaných komponentov študijných programov:

pripravuje študentov pre samostatnú liečebnopedagogickú odbornú činnosť v rezorte zdravotníctva, sociálnych vecí, ministerstva vnútra i školských zariadení. Zameriava sa na vedomostné, osobnostné i performačné  aspekty  kompetencií študentov.

logopédia je interdisciplinárny vedný odbor. Spolupracuje s medicínskymi odbormi (ORL – foniatria, neurológia, pediatria, plastická chirurgia atď), špeciálnou pedagogikou, jazykovedne zameranými odbormi, psychológiou ai. Hraničí teda s tými časťami uvedených príbuzných študijných odborov, ktoré sa týkajú komunikácie, vývinu komunikačnej schopnosti, liečenia ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou, výchovou a vzdelávaním týchto ľudí. Líši sa od nich svojim komplexným zacielením na narušenie komunikačnej schopnosti ako predmetu svojho  skúmania, ako aj tým, že pri skúmaní narušenej komunikačnej schopnosti, jej diagnostike, prevencii, poradenstve a terapii aplikuje špecifické logopedické metódy. Absolventi študijného odboru logopédia sú spôsobilí vykonávať profesiu logopéda v rezorte zdravotníctva, školstva a rezorte práce a sociálnych vecí, ako aj v neštátnych zariadeniach.

štruktúra obsahu predmetov sa venuje moderným trendom vo výskume jazyka, variantom a varietam nemeckého jazyka a jeho štýlotvorným prostriedkom, pragma- a sociolingvistickým aspektom jazyka či analýze literárnych textov a modelom ich interpretácie na báze najnovších koncepcií. Teoretické a aplikované jazykovedné, literárnovedné, didaktické a translatologické disciplíny sa sprístupňujú s ohľadom na ich špecifické socio-kultúrne ukotvenie; analyzujú sa kultúrne a spoločenské vplyvy na jazyk ako systém. Mnohé kurzy majú interdisciplinárny charakter a poukazujú na kontrastívne aspekty príslušných kultúrnych fenoménov. Pozornosť sa venuje aj vývoju kulturológie na pozadí rôznych vedných tradícií v 20. storočí – hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. Cieľom obsahu je aj porovnávanie, kontrastovanie a určovanie kultúrnych štandardov, sociálnych noriem, hodnôt, schém atď. Dôležitú časť štruktúry obsahu tvoria kurzy zamerané na osvojovanie si zručností v hovorenej, písomnej a vizualizovanej forme komunikácie (aj z oblasti informačných a komunikačných technológií), ako aj didaktiky nemeckého jazyka a literatúry, ktoré smerujú ku kompetenciám vyžadovaným pre pozíciu kultúrneho sprostredkovateľa vo vyšších územných celkoch, pri príprave projektov medzinárodnej spolupráce, na pracovných pozíciách v zahraničnej organizácii v oblastiach marketingu, reklamy ale aj pedagogickej sféry. Špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie v odbornej sfére pracovného života sa sprostredkúvajú cez prizmu populárnych konceptov multikulturality, interkulturality a transkulturality.

časť populácie vzhľadom na svoje mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne danosti vykazuje špeciálne edukačné potreby. Tieto môžu adekvátne saturovať len cielene pripravovaní odborníci. Špeciálna pedagogika sa usiluje o pokrytie potrieb odborníkmi v edukácii, poradenstve, osvete, v oblasti rozvíjania teórie a praxe výchovnej rehabilitácie detí, mládeže a dospelých so špeciálnymi edukačnými potrebami. Pedagogický asistent je spôsobilý pre riešenie rôznych výchovných situácií, pre pozitívne výchovné ovplyvňovanie detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením, realizáciu preventívnych aktivít, ďalej je spôsobilý výchovne podporiť edukačnú prácu učiteľa, ako aj spoluprácu s rodinou detí a žiakov.  

do štruktúry obsahu výučby sa premietajú základné teoretické a  praktické disciplíny, ktoré bezprostredne súvisia s prípravou absolventa predškolskej a elementárnej pedagogiky. Obsah študijného programu je koncipovaný tak, aby zabezpečil komplexnú pedagogickú, psychologickú, odbornú, didakticko-metodickú  i metodologickú prípravu budúcich učiteľov materských škôl a odborníkov v predprimárnej a primárnej pedagogike. Jednotlivé predmety  študijného programu prezentujú potrebné odborné poznanie v kontextoch odboru: sociálno-vedný kontext odboru, pedagogický a psychologický kontext odboru, didaktický kontext odboru, základy výskumnej a projektovej práce v didaktike. 

cieľom študijného programu je snaha o vykrytie medzery medzi úzko špecializovaným a príliš všeobecne realizovaným profesionálnym prístupom k deťom, dospievajúcim a dospelým, ktorí sa ocitli v núdzi, alebo neblaho znášajú následky rozličného druhu postihnutia. Najhumánnejšou métou vzdelávania je vypracovať u absolventov individuálne modifikovanú schopnosť podať pomocnú ruku ľuďom v tiesni a optimalizovať vzájomné postoje majoritnej populácie a populácie ľudí s postihnutím. Predmety študijného programu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy základných a aplikovaných psychologických disciplín. Študent po absolvovaní prakticky zameraných predmetov sa vie orientovať v koncepciách a teóriách psychologického a kariérového poradenstva a zvláda kompetencie pre poskytovanie psychologického a kariérového poradenstva. Dokáže identifikovať  potreby klientov v poradenskom procese, určovať ciele, metódy, realizovať formy a fázy  poradenského procesu, management osôb so zdravotným postihnutím, v súlade s etickými princípmi. Absolvent dokáže realizovať personálne poradenstvo pre primárny, sekundárny a terciárny sektor s akcentáciou na jednotlivcov s postihnutím. 

študijný program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo pripravuje pedagógov v neučiteľských profesiách. V centre záujmu je vytváranie bezpečného prostredia v školách i mimoškolských zariadeniach a pomoc deťom v ťažkých životných situáciách a podpora učiteľov a rodičov v zvládaní problémových a záťažových situácií v škole i mimo školy.  Absolventi sa uplatnia najmä v školách: analyzujú výchovné a socializačné problémy, realizujú preventívne a rozvíjajúce programy; v oblasti mimoškolskej výchovy a výchovy mimo vyučovania, napr. v centrách voľného času, v školských kluboch; v rôznych ďalších inštitúciách: detských domovoch, v diagnostických a reedukačných centrách, v nízkoprahoch, v ústavoch pre výkon väzby pre mladistvých  a dospelých a iné.  

príprava študentov je orientovaná pre odbor sociálna práca v rámci sociálno-politických kontextov, metód riadenia a výskumu v sociálnej oblasti. Štúdium má intenzívny charakter. Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu sociálnych vied a sociálnej práce. Odborná príprava symbioticky spája odborné, výskumné, riadiace i intervenčné aspekty sociálnej teórie a praxe. Cieľom štúdia je stimulovať, pripravovať a rozvíjať vedecký, výskumný, intervenčný, politický a riadiaci koncept sociálnej práce, implementovať teoretické poznatky v sociálnej praxi, zvyšovať profesionálny a osobnostný potenciál študentov pre kvalifikovaný výkon v sociálnej oblasti.

príprava študentov je orientovaná pre odbor špeciálna pedagogika v rámci  špeciálnopedagogických kontextov, metód riadenia a výskumu v referenčnom poli špeciálnej pedagogiky.  Obsahovo vychádza z vedeckého a metodologického konceptu spoločenských a pedagogických vied, najmä zo špeciálnej pedagogiky. Príprava symbioticky spája odborné, výskumné, riadiace i intervenčné aspekty špeciálnopedagogickej teórie a praxe. Cieľom štúdia je stimulovať, pripravovať a rozvíjať vedecký, výskumný, intervenčný, koncept špeciálnej pedagogiky, implementovať teoretické poznatky do špeciálnopedagogickej praxe, zvyšovať profesionálny a osobnostný potenciál študentov pre kvalifikovaný výkon svojej profesie. 


UČITEĽSTVO akademických predmetov alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (a ich kombinácie):

študenti sa  naučia využívať a metodicky správne aplikovať vedomosti z jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín pri príprave a realizácii hodiny slovenského jazyka a literatúry s dôrazom na rozvoj komunikačných, čitateľských a interpretačných zručností žiaka, ako aj na moderné koncepcie vyučovania. 

študijný program bezprostredne súvisí s prípravou učiteľa anglického jazyka pre primárne a sekundárne vzdelávanie. Študenti si rozvíjajú cudzojazyčnú komunikačnú kompetenciu, osvojujú si sústavu teoretických poznatkov, metódy práce s jazykovým materiálom, ako aj praktickú aplikáciu teoretických poznatkov. Dôležitou súčasťou obsahu sú reálie a lingvoreálie, ako aj literárne disciplíny, rozvíjanie interkultúrneho povedomia žiakov.

cieľom študijného programu je pripraviť odborníkov do rezortu školstva, ktorí ovládajú španielsky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorí budú mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Navyše budú pripravení pracovať nielen vo funkcii učiteľov, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy. Teoretické vedomosti získava študent v disciplínach z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky, lingvistiky, literatúry, praktické zručnosti získava v disciplínach rozvíjajúcich analytické, organizačné, metodické schopnosti, ktoré tiež rozvíjajú aj jeho schopnosť komunikačnú, zdatnosť v nových technológiách, ktoré bude používať pre pedagogické účely.  

cieľom študijného programu je pripraviť odborníkov do rezortu školstva, ktorí ovládajú taliansky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorí budú mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Navyše budú pripravení pracovať nielen vo funkcii učiteľov, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy. Teoretické vedomosti získava študent v disciplínach z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky, lingvistiky, literatúry, praktické zručnosti získava v disciplínach rozvíjajúcich analytické, organizačné, metodické schopnosti, ktoré tiež rozvíjajú aj jeho schopnosť komunikačnú, zdatnosť v nových technológiách, ktoré bude používať pre pedagogické účely.  

cieľom študijného programu je pripraviť odborníkov do rezortu školstva, ktorí ovládajú francúzsky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorí budú mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Navyše budú pripravení pracovať nielen vo funkcii učiteľov, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy. Teoretické vedomosti získava študent v disciplínach z oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky, lingvistiky, literatúry, praktické zručnosti získava v disciplínach rozvíjajúcich analytické, organizačné, metodické schopnosti, ktoré tiež rozvíjajú aj jeho schopnosť komunikačnú, zdatnosť v nových technológiách, ktoré bude používať pre pedagogické účely. 

študijný program je zameraný na prípravu kvalitného učiteľa cudzieho jazyka. Študenti si osvojujú sústavu teoretických poznatkov, metódy práce s jazykovým materiálom ako aj praktickú aplikáciu teoretických poznatkov. Dôležitou súčasťou obsahu sú reálie a literárne disciplíny. Dôraz sa kladie na metódy analýzy literárnych textov. Rovnako dôležité je rozvíjanie interkultúrneho povedomia študentov. Podstatnú súčasť štruktúry obsahu tvoria základy didaktiky nemeckého jazyka. 

v študijnom programe učiteľstvo histórie  študenti postupne získavajú  poznatky o jednotlivých  obdobiach a oblastiach historického vývoja. Bakalársky stupeň štúdia učiteľstva histórie poskytuje budúcemu učiteľovi dejepisu základný rámec nevyhnutných historických poznatkov a zároveň základné poznatky a zručnosti  z metodiky/didaktiky modernej dejepisnej výučby. Jeho štruktúra už v bakalárskom stupni štúdia kladie veľký dôraz na hľadanie možností medziodborovej (teoretické  predmety) a medzipredmetovej (tzv. hraničné témy školských predmetov) komunikácie budúceho učiteľa. Je zároveň zostavený tak, aby jeho absolvent mohol úspešne pokračovať v štúdiu svojho programu na druhom, nadväzujúcom stupni vysokoškolského vzdelávania. Celková koncepcia výučby systémovo vytvára priestor pre účasť študentov na výmenných programoch medzinárodnej študentskej mobility a zároveň na aktívnej prezentácii  výsledkov ich prvých empirických výskumov i vlastných originálnych odborno-metodických materiálov na medzinárodných odborných seminároch katedry a na iných odborných študentských fórach.

študijný program sa orientuje na jednej strane na aktualizáciu základnej problematiky občianstva vo vzťahu k súčasnej realite; na druhej strane rozvíja schopnosti študentov vyučovať na školách a realizovať školskú výchovu k občianstvu. Medzi povinne výberovými predmetmi program ponúka študentovi aj širšie doplnenie teórie a praxe výchovy k občianstvu, ako je multikultúrna výchova, využívanie umenia vo výchove k občianstvu, práca s projektmi. Má možnosť nahliadnuť aj do základov a postupov etickej výchovy, ktorý je výchove k občianstvu blízka Predmety sa orientujú na súvislosti so súčasnou a perspektívnou spoločenskou praxou. Pretože spoločnosť sa prudko vyvíja, orientujú sa predmety štúdia skôr na kritické a samostatné myslenie, ako aj na rozvoj zručností a schopností študentov  

študijný program sa orientuje na prepojenie teórie a praxe, s dôrazom na samostatné tvorivé, kritické a analytické myslenie študenta. Základným cieľom je dosiahnutie vyspelej interpretačnej úrovne absolventa podľa pedagogicko-umeleckej špecializácie, získanie samostatného teoretického myslenia a praktických zručností v oblasti hudobnej edukácie. Tvorba hudobno-pedagogického projektu je syntézou teoretického hudobno-pedagogického myslenia a praktických tvorivých kompetencií, s overovaním v edukačnej praxi. Dôraz sa kladie najmä na zdokonaľovanie hudobno-interpretačných a hudobno-pedagogických kompetencií podľa  špecializácie študenta, doplnené o zborový spev a dirigovanie, základy kompozíciedidaktiku hudobnej náuky, organológiu a hudobnú estetiku;  rozšírenie vedomostí z dejín hudby 20. storočia; teóriu a prax hudobnej analýzy.   

študijný program sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania.

študijný program je koncipovaný tak, aby obsahoval poznatky z oblasti edukačných vied, spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, ako aj digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) absolvent bude kvalifikovaným odborníkom v oblasti pedagogiky a pedagogických disciplín orientovaných na pozíciu asistenta učiteľa (bc.štúdium) alebo učiteľa (mgr.štúdium).

predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy sociálno-vedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva a druhej predmetovej aprobácie. Povinnou súčasťou jadra študijného programu sú poznatky vybraných aplikovaných psychologických disciplín s dôrazom na ich využitie v praxi vo viacerých vzájomne súvisiacich oblastiach: a) osobnostný a sociálny rozvoj študentov, b) prevencia a školské poradenstvo, c) rozvoj pedagogických a didaktických kompetencií, d) kritické psychologické myslenie, e) praktické skúsenosti s prípravou, realizáciou a hodnotením predmetov psychologického a tréningového charakteru vo vyššom sekundárnom vzdelávaní. Zvlášť kurzy pedagogickej praxe  zamerané na samostatné projektovanie a realizovanie priamej výučby. Ponuka povinne voliteľných predmetov pokrýva ďalšie témy jadra vedomostí: modely personálneho a sociálneho vývinu detí adospievajúcich a poruchy vývinu v tejto oblasti. Po ukončení štúdia dokáže absolvent projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti, má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky psychológie, pozná špecifiká vyučovania psychológie ako všeobecno-vzdelávacieho/odborného predmetu, osobitosti cieľov, metód, obsahu učiva, práce so skupinou, ovláda tiež teoretické základy projektovania a vedenia sociálno-psychologického tréningu pre rôzne cieľové skupiny. 

magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je štruktúrovaný tak, aby jeho absolventi boli pripravení pôsobiť v prvom rade ako učitelia primárneho vzdelávania a zároveň ako pracovníci v sektore vzdelávania detí/žiakov s kultúrnym hendikepom. Absolventi disponujú schopnosťami didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí a enkulturáciu členov kultúrne hendikepovaných minorít. Majú teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a o jej psychologických interpretáciách. Sú dôkladne zorientovaní v obsahoch základného všeobecného vzdelávania a dokážu ich efektívne transformovať na didaktické účely. Absolventi získajú primerané poznatky z oblasti metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky, organizácie a riadenia vzdelávania, špeciálnej pedagogiky a inkluzívneho vzdelávania. Dokážu vytvárať a aplikovať výchovné a vzdelávacie programy pre príslušné inštitúcie.