sme výnimoční rôznorodosťou študijných programov

ponúkame desiatky študijných programov a možností ich kombinovania

naše študijné programy sú jedinečné (napr. logopédia, liečebná pedagogika, cudzie jazyky a kultúry-komparatistika, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii ai.)

môžeš študovať denne aj externe (vo vybraných študijných programoch)

ponúkame aj široké možnosti celoživotného vzdelávania

po ukončení vysokoškolského štúdia môžeš pokračovať aj v doktorandskom štúdiu, (fakulta má priznané práva vymenúvať aj docentov a profesorov)

po skončení štúdia máš vysoké šance uplatniť sa vo svojom odbore v praxi